Hola,

Com sabeu, el Parlament de Catalunya dedica una sessió setmanal, denominada "sessió de control", per a que els grups parlamentaris facin preguntes al President de la Generalitat.

Sovint es diu que els polítics viuen en un món a part, aïllat dels problemes de la gent; i la major part de les vegades així és. Però sorpren que, quan els polítics del Parlament parlen de temes rellevants per a la ciutadania, llavors els mitjans de comunicació no en parlin.

Qui està interessat en aprofundir en aquest divorci?

Exemple:

Ahir, al Ple del Parlament, el diputat d'ERC Josep Huguet va preguntar a Pujol sobre els darrers aiguats. I va parlar de la inundació de l'ambulatori de Gavà; de l'esllavissament de l'abocador; del caos a l'aeroport; dels talls de les autopistes... "curiosament", a la premsa d'avui no ha sortit res de res, de tot això.

Us adjunto la transcripció de la pregunta i la resposta que en va fer el «Molt Honorable». Que us aprofiti!

J.

================

Pregunta al president de la Generalitat sobre el capteniment del Govern pel que fa a l'impacte territorial de les infrastructures a Catalunya (tram. 317-00471/06)

La primera pregunta al president de la Generalitat, la formula l'il·lustre diputat senyor Josep Huguet del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya que té la paraula.

El Sr. Huguet i Biosca

Senyor Pujol, els aiguats van provocar el caos al delta del Llobregat, la situació -repetida en altres llocs- mostra la poca cura en planificar i executar infrastructures i urbanitzacions. Què fa el Govern per fer front al problema?

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat (Sr. Jordi Pujol i Soley)

Nosaltres no tenim una, diguem-ne, sinistralitat més alta de la que hi pugui haver, com el que s'acaba de demostrar només llegint el diari, amb el que ha passat a molts països centreuropeus. El que passa és que, de vegades, s'adverteix que, efectivament, hi ha un lloc que requereix una correcció, i es fa. Però, en conjunt a Catalunya, i ho hem fet estudiar, jo, personalment, ho he fet estudiar últimament, no tenim més alteracions d'aquest tipus del que hi pugui haver en països centreuropeus que tenen un alt estànding en tots sentits.

El president

Moltes gràcies, honorable president. Té la paraula l'il·lustre diputat.

El Sr. Huguet i Biosca

Senyor Pujol, tenim el cas de l'autopista C-32, amb les connexions i col·lectors mai acabats; el de l'abocador de Garraf que s'esllavissa fins al mar; el de la inundació del centre de control aeri de l'aeroport del Prat, al que Esquerra va presentar, en el seu moment, al·legacions no recollides; i el de l'Ambulatori de Gavà inundat dues vegades. De fet, les inundacions són el símptoma d'un problema. Vostès han beneit molts cops l'obsessió densificadora de molts ajuntaments arreu del país, tolerant irregularitats, que és el cas del CAP de Gavà; o vol que parlem del cas del barri inundable de la vall dels Baus de Moià, la Generalitat no fa valer la seva competència inspectora ni sancionadora en matèria urbanística, ni planificadora. Darrerament es parla molt de cultura de govern, és cultura de govern no exercir les competències en matèria de planificació i planejament urbanístic? El Pla general s'acordà fa vint anys, s'aprovà en fa set, només se n'ha desplegat el de les Terres de l'Ebre, lamentablement impactat pel Pla hidrològic. El Pla regió I, fa dotze anys que està fent-se. Estan obligats per una Proposició no de llei d'Esquerra a redactar plans directors del Pla de Bages i altres. I el més calent és a l'aigüera, com a Tarragona, al Maresme o al Pirineu. La Generalitat no planifica ni planeja, el planejament territorial és previ a l'urbanístic, però l'autoritat que la Generalitat en matèria de planejament i d'aprovació de plans d'urbanisme es fa per compartiments estancs, com si cada municipi fos una autarquia urbanística. No hi ha un projecte escrit de país, però el que és més greu, no hi ha ni un projecte mental de país, sostenible. Hi ha part del país amb densitats asiàtiques i urbanisme de taca d'oli, sense respecte als accidents geogràfics i els corredors biològics o als pulmons verds. Així, les infrastructures mal planejades, com les del Baix Llobregat, són un factor multiplicador dels desastres naturals. Cada any que passa sense planificar és un obstacle per poder construir un país endreçats. Qui són els beneficiaris? Algunes constructores i promotores immobiliàries ben connectades? I l'avidesa recaptatòria d'alguns ajuntaments que segueixen les passes del [#] ...

El president

Senyor diputat, se li ha acabat el temps. Senyor diputat Moltes gràcies. Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Si del que es tracta és de donar espectacularitat al seu discurs, el seu discurs és perfecte. Si del que es tracta és de veure què passa en condicions similars a les nostres arreu d'Europa, el seu discurs no s'aguanta. Li diré una cosa. Jo estic disposat a defensar també l'abocador del Garraf, que no és responsabilitat del Govern de la Generalitat ni de Convergència i Unió, i sobre el qual també hi va haver un problema evidentment, sobre el qual es va fer, diguem-ne, més xivarri del que calia pel que havia passat.

Sóc disposat a dir, a admetre que, hi ha els controladors que és del Govern de Madrid, sigui dit de passada, però hi ha una cosa que és directe de la Generalitat, li diré que tot això que diu vostè és el que, i repeteixo, que en grau inferior passa en totes les zones de la nostra geografia, de la nostra orografia, de la nostra meteorologia. Per exemple, ara què acaba de passar en el sud de França en un lloc que hi ha rieres?, doncs, miri el mateix que aquí, però amb una diferència, trenta morts, ara acaba de passar. Què va passar a Nimes fa deu o dotze anys en un lloc que també és com el nostre, rius gairebé secs que de tant en tant baixen plens?, doncs, miri, set morts. És a dir, que això ho conec bé, perquè nosaltres concretament vam fer unes aportacions d'ajut a l'Ajuntament de Nimes en aquell moment.

I com això, doncs, podria anar-li dient tantes i tantes coses. Per exemple, nosaltres ens hem preocupat, jo personal, no en tant que pel tema urbanístic, sinó per saber quin grau d'atracció podia tenir per als executius estrangers que viuen a Castelldefels, per exemple, i en altres indrets, també en el Maresme per exemple, com ells valoraven urbanísticament aquestes zones, començant per Castelldefels i anant amunt pel Maresme o continuant cap a Sitges. Escolti, fan una molt alta valoració. I, a més, no només una alta valoració de boquilla, sinó una alta valoració invertint-hi i anant-hi a viure.

Per tant, crec sincerament que tot això s'ha d'arreglar. Jo mateix vaig dir: «Escolti'm, si aquesta carretera s'ha inundat i ha trigat un quant temps perquè l'aigua se'n vagi, vol dir que això s'ha d'arreglar.» I no em sap gens de greu dir-ho, escolti, aquestes coses s'han d'assumir, tampoc no cal amagar-se'n, no?

El president

Senyor president, se li ha acabat el temps.

El president de la Generalitat

En conjunt no és cert que hi hagi aquesta mena de...

El president

Senyor president, moltes gràcies.