Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix CreditsPous de riera i hortes medievals

(Obrir finestra amb més dibuixos)

Primer es va assegurar la retenció/emmagatzematge d'aigua per a l'ús domèstic i agrícola, i després es va definir constructivament i seqüencialment el territori.

Observant el territori des de l'aire, vam descobrir dos elements clars que el defineixen. Els pous de riera: un punteig sistemàtic i alhora elàstic que va dibuixant els límits de les rieres i, de vegades, accentuant simultàniament la situació dels pous, elements lineals de diferent extensió que són els murs que delimiten hortes o asseguren l'estabilitat dels talussos.


Els murs tenen una mobilitat orgànica, lliure dels rigors de la geometria. En deuen la configuració a la manera com s'han anat construint en el temps. Impliquen una tasca d'adaptació al territori deduïda lentament a través dels anys, amb la lentitud i la conseqüència que caracteritzen les millors obres d'enginyeria. De manera que els murs van dotant el territori d'un ordre caracteritzat per la cura i el tacte. Apreciem, doncs, el territori intacte contraposat als llocs que són tractats perquè siguin útils i permetin el desenvolupament de l'agricultura.

El curs de les rieres està marcat per la dispersió de pous que se'n situen al llit (l'opció més ansiosa), en el límit mateix de la riera o a una distància escassa de la vora. Aquesta primera operació d'excavació dels pous genera un sistema de transformació de l'espai natural prevista, que comporta la definició de les hortes i la construcció de l'habitatge.

El material bàsic és una pedra mitjana, calcària, que s'ha recollit en procedir a la neteja de la riera o de zones de pedregar

Els murs es construeixen al llarg de la vora de la riera i es reiteren en profunditat fins a assegurar l'estabilitat dels terraplens, dels quals s'extreuen les terres de rebliment, que defineixen els espais per a l'agricultura.

Descrit el tema tan succintament, no podem advertir la qualitat extrema de les operacions i necessitem una feina addicional, realitzada pels estudiants, per convertir, a més, en memorable la tasca. Darrere la tasca d'ensinistrament en el dibuix, rau la lliçó essencial que l'indret ens proposa: un acord col.lectiu per posar les bases lògiques, constructives i ètiques que defineixen la construcció d'un lloc.Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix Credits