Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

PROPOSTA D’ORDENACIÓ GAVÀ 2002


L´objectiu clau és el manteniment de la integritat d’una extensió màxima i contínua de la vall de La Sentiu, del Pla de Carat, de la plana agrícola de l’Arbret, pineda i rerapineda litoral i de la riera de Canyars i les corredores del Delta.

S’han pres tots els sectors de planejament pendents d’execució o executats parcialment, i que presenten una conflictivitat més elevada, els quals s´engloben dins del perímetre en línia discontínua. (vegeu mapa de proposta)

La proposta es concreta en:
• Classificar a espai verd protegit (no urbanitzable) el sector de La Sentiu per tal de mantenir la connexió entre el parc natural del Garraf, el Pla de Carat i el Delta del Llobregat (1).

• Classificar com a espai verd protegit (no urbanitzable) la major part del Pla de Ponent o Carat, com a única peça connectora entre el massís del Garraf i la plana deltaica, el qual allotja uns elevats valors biològics, històrico-arqueològics i paisatgístics que s’ha de corres-pondre amb un tractament molt respectuós d’aquest espai (2).

• Reduir la superfície urbanitzable de la pineda litoral més propera a la Murtra i en el límit amb el Parc Agrari, creant una transició més harmònica entre aquests terrenys i la xarxa viària i urbanització (3).

• Per tal de minimitzar l’ocupació de sòl lliure i alhora evitar la fragmentació del territori per la xarxa viària pensem que cal mirar de densificar l’urbanització i concentrar-la al voltant dels eixos de comunicació (C-245, C-246 i A-16, estacions de tren, etc.) i dels sectors actualment consolidats i situats a l’entorn d’aquests eixos, evitant tant el creixement dispers com el desdibuixament dels límits entre els nuclis urbans històrics de Gavà i Castelledefels.

• En la línia esmentada proposem la creació de dos sectors urbanitzables, cadascun recolzat en els nuclis urbans de Gavà -sector Barnasud- (6) i Castelldefels -sector de l´Estació- (7) i en les dues estacions de metro regional previstes a la zona.

• Creació d’un espai lliure central, entre els dos sectors urbanitzables anteriors, d’ús múltiple (paisatgístic, lleure, recàrrega de l’aqüífer, etc.) i amb un aiguamoll central com a peça clau (4).

• Remodelació i redimensionament dels ponts i el traçat de les rieres de Canyars i Calamot per sota de la via del tren i carreteres C-245 i A-16, així com habilitació d’un eix cívic paral·lel que integri un carril bici per poder anar tranquilament de mar a muntanya (5).

• Reordenar la franja entre el ca-nal Olímpic i la carretera de la Pava, de manera que aquesta via tanqui a l’Est el Parc Agrícola i a l’Oest pugui destinar-se una franja a habitatges i equipaments previstos pel planejament metropolità -sec-tor carretera de la Pava- (8).

• Optimitzar la superfície a cons-truir en la rerapineda -sector Pine-da- la Pava-, disminuir la superfície a ocupar i augmentar el nombre d´habitatges amb un disseny perpendicular a la costa i com-patible amb el moviment a peu de persones i organismes (9).

En conclusió:
La necessitat de frenar les previsions de creixement previstes al sector de la Sentiu i del Pla de Ponent o Carat i reubicar-les convenientment, seguint el criteri anterior, per tal de preservar aquestes zones estratègiques de l’esquar-terament de la urbanització i els enllaços viaris pertinents.

Per això cal que es suspengui la tramitació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) en el denominat Pla de Ponent i es substitueixi per un estudi més ampli que englobi el conjunt d’operacions urbanístiques previstes per el planejament ac-tual al municipi de Gavà i que permeti un disseny de conjunt amb plantejament d’alter-natives.

A la vegada cal obrir un procés de participació, el més ampli possible i amb un temps i unes condicions de debat suficients, entre els diferents col·lectius veïnals, associacions culturals, cíviques i ecologistes, sindicats, partits polítics, etc. per plantejar-se el creixement òptim i desitjable per a la totalitat del terme de Gavà i per als propers 20 anys.

D E P A N A St. Salvador 97 08024- Barcelona telf. 932 104 679 fax 932 850 426 www.depana.org info@depana.org