Una hipoteca per al futur
Per fer-se una idea de la transcendent hipoteca que el «Pla de Ponent» significa per al futur de Gavà, mostrem a continuació les zones urbanitzables que queden al municipi, amb indicació dels habitatges que s’hi poden construir o que s’estan ja construint.A Gavà Mar (sectors Central muntanya i Llevant muntanya): 2.400 habitatges
Al sector del Matar: zona d’equipaments metropolitans, sense habitatges
A la vall de la Sentiu: 2.500 habitatges
A can Torrents: 250 habitatges
Al nucli urbà actual: 200 habitatges
Al Pla de Carat (Pla de Ponent): 4.750 habitatges previstos.
Total nous habitatges potencials: 10.100 habitatges

A can Badosa: 250 habitatges (en construcció)
A can Tries: 150 habitatges (de construcció imminent)
A Llevant mar: 250 habitatges (en espera d’aprovació definitiva)
Total nous habitatges ja aprovats: 650 habitatges

En els darrers anys (1999 - 2001), Gavà ha crescut a un ritme de 1.000 nous habitants anuals.
Per fer-se una idea del que això representa, cal indicar que durant l’allau immigratòria del franquisme
(1950-1980), Gavà creixia al ritme de 900 nous habitants anuals, comparativament inferior.


El projecte del Pla de Ponent planifica d’un sol cop una quantitat importantíssima habitatges;
gairebé la meitat dels habitatges potencials que resten per construir a Gavà. Això repre-senta
passar, al ritme actual de creixement, dels actuals 40.000 habitants a 60.000.
El que volem:
Més participació i més temps per decidir i parlar-ne. Per tant, una moratòria temporal del projecte i l’obertura d’un fòrum de participació ciutadana per discutir-ho.

Les entitats promotores d’aquesta revista, i les que dia a dia s’hi estan adherint així ho hem demanat per escrit a l’Ajuntament.